در بازار معاملات امروز بیشترین بازدهی در بورس برای خودرو با 7.97 درصد بود.

در بازار معاملات امروز بیشترین بازدهی در بورس برای خودرو با 7.97 درصد بود.