سخنگوی وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی از تعداد شهرستان های سفید، زرد و قرمز و استان های با وضعیت قرمز کرونایی خبر داد.

سخنگوی وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی از تعداد شهرستان های سفید، زرد و قرمز و استان های با وضعیت قرمز کرونایی خبر داد.