اگر بودجه بسیار محدود در حد یک تا 1.5 میلیارد تومان در اختیار دارید، ناچار خواهید بود به خرید آپارتمان های 41 تا 64 متری در مناطق جنوبی تهران اکتفا کنید….

اگر بودجه بسیار محدود در حد یک تا 1.5 میلیارد تومان در اختیار دارید، ناچار خواهید بود به خرید آپارتمان های 41 تا 64 متری در مناطق جنوبی تهران اکتفا کنید.