احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و فیروزه گفت: باید محکم پای وظیفه خود بیاستیم و به وزیر پیشنهادی صمت رای عدم اعتماد بدهیم. در خلوت خودمان قضاوت کنیم که اگر آقای روحانی هم همین گزینه را پیشنهاد می‌داد باز هم رای اعتماد می‌دادیم؟…

احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و فیروزه گفت: باید محکم پای وظیفه خود بیاستیم و به وزیر پیشنهادی صمت رای عدم اعتماد بدهیم. در خلوت خودمان قضاوت کنیم که اگر آقای روحانی هم همین گزینه را پیشنهاد می‌داد باز هم رای اعتماد می‌دادیم؟