پلیس هند همواره در فیلم‌های سینمایی هندی مظهر کار‌های عجیب بوده اس. در این ویدئو به مردانی که در قسمت واگن بانوان در حال تردد بودند، با زدن سیلی تذکر می‌دهد….

پلیس هند همواره در فیلم‌های سینمایی هندی مظهر کار‌های عجیب بوده اس. در این ویدئو به مردانی که در قسمت واگن بانوان در حال تردد بودند، با زدن سیلی تذکر می‌دهد.