​عکسی از کتایون ریاحی با یک استایل متفاوت و سن و سال کم منتشر شد.

​عکسی از کتایون ریاحی با یک استایل متفاوت و سن و سال کم منتشر شد.