روابط عمومی معاونت صدا با همکاری اداره کل طرح و برنامه و شبکه‌های رادیویی، کتابچه "منتخب برنامه های رادیو در بهار ۱۳۹۹"را منتشر کرد.

روابط عمومی معاونت صدا با همکاری اداره کل طرح و برنامه و شبکه‌های رادیویی، کتابچه "منتخب برنامه های رادیو در بهار ۱۳۹۹"را منتشر کرد.