با تصویب شورای آموزشی و انتشاراتی دانشگاه بلگراد و با مشارکت بنیاد سعدی و رایزنی فرهنگی ایران در بلگراد، درسنامه «دبیره: آموزش خط فارسی؛ ویژه فارسی‌آموزان خارجی» منتشر می‌شود….

با تصویب شورای آموزشی و انتشاراتی دانشگاه بلگراد و با مشارکت بنیاد سعدی و رایزنی فرهنگی ایران در بلگراد، درسنامه «دبیره: آموزش خط فارسی؛ ویژه فارسی‌آموزان خارجی» منتشر می‌شود.