تصویری از یک پرنده با ظاهری عجیب واکنش‌های زیادی در فضای مجازی داشته است.

تصویری از یک پرنده با ظاهری عجیب واکنش‌های زیادی در فضای مجازی داشته است.