برای کبری جی تی از ساختار شاسی فضاکار آلومینیومی استفاده شده که ترکیبی عالی از کنترل وزن و مقاومت را ارائه می دهد. پنل های بدنه نیز از کامپوزیت-کربنی تولید شده تا این رودستر فقط 1450 کیلوگرم وزن داشته باشد. …

برای کبری جی تی از ساختار شاسی فضاکار آلومینیومی استفاده شده که ترکیبی عالی از کنترل وزن و مقاومت را ارائه می دهد. پنل های بدنه نیز از کامپوزیت-کربنی تولید شده تا این رودستر فقط 1450 کیلوگرم وزن داشته باشد.