در این ویدئو یک آشپز زن روستایی را در اوکراین می بینید که با زبان گوساله کباب کوبیده تهیه می کنند. بعد هم یک زبان را در تنور کباب می کند.

در این ویدئو یک آشپز زن روستایی را در اوکراین می بینید که با زبان گوساله کباب کوبیده تهیه می کنند. بعد هم یک زبان را در تنور کباب می کند.