آرتریت روماتوئید (روماتیسم مفصلی) یک بیماری خودایمنی و التهابی است که در درجه اول مفاصل را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث آسیب بافتی و درد طولانی مدت می‌شود….

آرتریت روماتوئید (روماتیسم مفصلی) یک بیماری خودایمنی و التهابی است که در درجه اول مفاصل را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث آسیب بافتی و درد طولانی مدت می‌شود.