هافبک سابق استقلال با پیشنهاد همکاری یک تیم لیگ برتری مواجه شده است.

هافبک سابق استقلال با پیشنهاد همکاری یک تیم لیگ برتری مواجه شده است.