عضو هیأت علمی گروه پژوهشی گردشگری گفت: در دوره کرونا بیش از ۹۰ درصد گردشگران خارجی ورودی به کشور کاهش داشته است.

عضو هیأت علمی گروه پژوهشی گردشگری گفت: در دوره کرونا بیش از ۹۰ درصد گردشگران خارجی ورودی به کشور کاهش داشته است.