شهریاریها : براساس نمودار تغییرات میزان بارش کشور در بازه‌های زمانی مختلف میزان بارش‌ها در ۴۰ سال اخیر حدود ۴۱ میلی‌متر کاهش داشته است. به گزارش ایسنا، میانگین بارندگی‌ها در هشت سال اخیر ۲۰۲ میلی‌متر بوده و این در حالی است که میانگین بلندمدت بارندگی‌ها در ۴۶ سال گذشته ۲۴۳ میلی‌متر بوده است. علاوه بر […]

کاهش ۴۱ میلی‌متری بارش‌ها در ۴۰ سال اخیر

شهریاریها : براساس نمودار تغییرات میزان بارش کشور در بازه‌های زمانی مختلف میزان بارش‌ها در ۴۰ سال اخیر حدود ۴۱ میلی‌متر کاهش داشته است.

به گزارش ایسنا، میانگین بارندگی‌ها در هشت سال اخیر ۲۰۲ میلی‌متر بوده و این در حالی است که میانگین بلندمدت بارندگی‌ها در ۴۶ سال گذشته ۲۴۳ میلی‌متر بوده است.

علاوه بر این براساس این نمودار وضعیت بارش‌ها در ۱۵ سال گذشته به صورت میانگین ۲۱۷ میلی‌متر تخمین زده شده است و تنها در میانگین ۳۱ ساله وضعیت بارندگی‌ها شاهد صعود نمودار نسبت به دوره پیش از آن هستیم.  

آمارها بیانگر این است که ایران در ۳۱ سال گذشته یعنی تا سال آبی ۱۳۷۷ – ۱۳۷۸ به طور میانگین ۲۴۷ میلی‌متر بارندگی را تجربه کرده است.

از سوی دیگر براساس آمار ارائه شده از سوی وزارت نیرو، میزان بارندگی‌ها در کشور از تاریخ اول تا پانزدهم اسفندماه نسبت به سال آبی گذشته ۴۰.۶ درصد کاهش داشته است. علاوه بر این میزان بارش‌ها نسبت به ۴۹ سال گذشته نیز ۴۳.۸ درصد کاهش داشته است.

همچنین میزان بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون نسبت به سال آبی گذشته ۶۰.۷ درصد کاهش داشته است.