رییس کل دادگستری استان اصفهان، گفت: با الکترونیکی شدن دادرسی‌ها حدود ۳۵ درصد از اعزام و بدرقه زندانیان زندان اصفهان به محاکم کاهش یافته است.

رییس کل دادگستری استان اصفهان، گفت: با الکترونیکی شدن دادرسی‌ها حدود ۳۵ درصد از اعزام و بدرقه زندانیان زندان اصفهان به محاکم کاهش یافته است.