کاهش ۲۸ درصدی بارش در حوضه خزر

سال آبی جدید با بارش کمتر از میانگین بارش در سال های گذشته آغاز شده است.

سال آبی جدید با بارش کمتر از میانگین بارش در سال های گذشته آغاز شده است.