میانگین ارزش معاملات کل هفته 22 هزار و 536 تومان بود که نسبت به رقم 22 هزار و 95 میلیاردی هفته پیشین، رشد 2 درصدی داشته است.

میانگین ارزش معاملات کل هفته 22 هزار و 536 تومان بود که نسبت به رقم 22 هزار و 95 میلیاردی هفته پیشین، رشد 2 درصدی داشته است.