تحلیل ها نشان می دهد که پایان دوران آمریکا خیلی زودتر فرا رسیده است و ریشه‌های دیرپای ضعف و افول آمریکا بیشتر از اینکه بین المللی باشند داخلی هستند….

تحلیل ها نشان می دهد که پایان دوران آمریکا خیلی زودتر فرا رسیده است و ریشه‌های دیرپای ضعف و افول آمریکا بیشتر از اینکه بین المللی باشند داخلی هستند.