نرخ اوراق با سررسید یک سال با هفت دهم درصد کاهش به 24.71 درصد رسید.

نرخ اوراق با سررسید یک سال با هفت دهم درصد کاهش به 24.71 درصد رسید.