بیشتر مردم آمریکا از اقدامات و عملکرد«جو بایدن» رئیس جمهور این کشور راضی نیستند.

بیشتر مردم آمریکا از اقدامات و عملکرد«جو بایدن» رئیس جمهور این کشور راضی نیستند.