نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۶ ارز افزایشی و نرخ ۱۱ بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند

نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۶ ارز افزایشی و نرخ ۱۱ بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند