اتریوم نیز مانند بیت کوین تغییرات منفی قیمتی را در 24 ساعت گذشته به ثبت رسانده بود، اما بازدهی 7 روزه آن مثبت بود.

اتریوم نیز مانند بیت کوین تغییرات منفی قیمتی را در 24 ساعت گذشته به ثبت رسانده بود، اما بازدهی 7 روزه آن مثبت بود.