شرکت گازپروم روسیه گزارش داد در حالی که مصرف گاز در اروپا ۳۱ میلیارد متر مکعب افزایش یافته، تقاضای جهانی گاز طی ۷ ماهه سال ۲۰۲۲، ۳۵ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است….

شرکت گازپروم روسیه گزارش داد در حالی که مصرف گاز در اروپا ۳۱ میلیارد متر مکعب افزایش یافته، تقاضای جهانی گاز طی ۷ ماهه سال ۲۰۲۲، ۳۵ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.