معاون توسعه و برنامه ریزی دادگستری استان یزد از کاهش بیش از ۹۰ درصد از پرونده‌های مربوط به سال ۱۳۹۷ و قبل از آن در مجموعه دادگستری استان یزد خبر داد….

معاون توسعه و برنامه ریزی دادگستری استان یزد از کاهش بیش از ۹۰ درصد از پرونده‌های مربوط به سال ۱۳۹۷ و قبل از آن در مجموعه دادگستری استان یزد خبر داد.