اسماعیل بخشی و محمد حسین زرآبادی به عنوان کاندیدای هیئت رئیسه و کاندیدای بازرسی در مجمع ملی جوانان انتخاب شدند.

اسماعیل بخشی و محمد حسین زرآبادی به عنوان کاندیدای هیئت رئیسه و کاندیدای بازرسی در مجمع ملی جوانان انتخاب شدند.