انتقادات دولت، بازتاب صدای برخی از بازماندگان اتفاقات تلخ در کلیسا است که به‌عدم اشاره پاپ به آزار جنسی کودکان بومی در مدارس و همچنین بی‌میلی او در نام بردن از کلیسای کاتولیک به عنوان نهادی که مسئولیت این حوادث را بر گردن دارد، اعتراض دارند….

انتقادات دولت، بازتاب صدای برخی از بازماندگان اتفاقات تلخ در کلیسا است که به‌عدم اشاره پاپ به آزار جنسی کودکان بومی در مدارس و همچنین بی‌میلی او در نام بردن از کلیسای کاتولیک به عنوان نهادی که مسئولیت این حوادث را بر گردن دارد، اعتراض دارند.