ماده کامپوند تیراندازی با کمان در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو شرکت نخواهد کرد.

ماده کامپوند تیراندازی با کمان در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو شرکت نخواهد کرد.