کامنت عجیب یک هموطن زیر پست هادی چوپان و مشاوره او به این قهرمان خبرساز شده است.

کامنت عجیب یک هموطن زیر پست هادی چوپان و مشاوره او به این قهرمان خبرساز شده است.