مدافع ملی پوش ایران با انتشار یک کامنت واکنش تندی به خداحافظی کی روش نشان داد.

مدافع ملی پوش ایران با انتشار یک کامنت واکنش تندی به خداحافظی کی روش نشان داد.