در روزهای گذشته آرات حسینی کودک مشهور فضای مجازی بیش از هر زمان دیگری در مرکز توجه رسانه ها و کاربران قرار داشته است.

در روزهای گذشته آرات حسینی کودک مشهور فضای مجازی بیش از هر زمان دیگری در مرکز توجه رسانه ها و کاربران قرار داشته است.