تهران- ایرنا- نماینده ویژه رییس جمهور در امور افغانستان گفت:آمریکایی ها 20 سال این کشور را اشغال کردند و این کشور را به سمت نابودی و ویرانی زیرساخت ها بردند….

تهران- ایرنا- نماینده ویژه رییس جمهور در امور افغانستان گفت:آمریکایی ها 20 سال این کشور را اشغال کردند و این کشور را به سمت نابودی و ویرانی زیرساخت ها بردند.