در سال ۲۰۱۲ دو کوهنورد با پرتاب سنگ یک آتشفشان را بیدار کردند!

در سال ۲۰۱۲ دو کوهنورد با پرتاب سنگ یک آتشفشان را بیدار کردند!