تصنیف شباهنگ توسط همایون شجریان در نخستین سالگرد درگذشت پدرش ـ محمدرضا شجریان منتشر شد.

تصنیف شباهنگ توسط همایون شجریان در نخستین سالگرد درگذشت پدرش ـ محمدرضا شجریان منتشر شد.