امیر پورکیان که به تازگی اشعاری را در مجموعه‌ای با عنوان «دردنامه» در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده تأکید کرد که قصد دارد این مجموعه شعر را در صفحه اینستاگرامش به طور کامل منتشر کند….

امیر پورکیان که به تازگی اشعاری را در مجموعه‌ای با عنوان «دردنامه» در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده تأکید کرد که قصد دارد این مجموعه شعر را در صفحه اینستاگرامش به طور کامل منتشر کند.