خودمون آگاهیم که این فیلم در سبد سینمای ایران، محصول متفا‌وتی هست و به همین دلیل زمان نیاز داره تا جا بیفته و مردم از میان آثار کمدی و اجتماعی و‌ ملودرام روی پرده، «زالاوا» رو برای تماشا انتخاب کنن….

خودمون آگاهیم که این فیلم در سبد سینمای ایران، محصول متفا‌وتی هست و به همین دلیل زمان نیاز داره تا جا بیفته و مردم از میان آثار کمدی و اجتماعی و‌ ملودرام روی پرده، «زالاوا» رو برای تماشا انتخاب کنن.