با ابلاغ سخنگوی ستاد مدیریت بیماری کرونا خوزستان، کارکنان آسیب پذیرتر در برابر بیماری کرونا از مرخصی بدون احتساب برخوردار می شوند.

با ابلاغ سخنگوی ستاد مدیریت بیماری کرونا خوزستان، کارکنان آسیب پذیرتر در برابر بیماری کرونا از مرخصی بدون احتساب برخوردار می شوند.