کاروان عروسکی استقبال از نوروزِ بهار ایران به میدان تجریش رسید. تصاویر این کاروان را مشاهده می کنید.

کاروان عروسکی استقبال از نوروزِ بهار ایران به میدان تجریش رسید. تصاویر این کاروان را مشاهده می کنید.