کارنامه کنکور سراسری ۹۹ در درگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

کارنامه کنکور سراسری ۹۹ در درگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.