شاکری گفت: متن برجام به‌خصوص در حوزه مرتبط با امتیازات ایران به‌حدی مبهم، کلی و مطلق است که حتی شما می‌توانید طبق این متن خواسته‌های خود را محقق کنید، مشروط به یک‌سری تغییرات در اجرای برجام ازسوی طرف مقابل که مستقیما به خواسته‌های شما اصابت می‌کند….

شاکری گفت: متن برجام به‌خصوص در حوزه مرتبط با امتیازات ایران به‌حدی مبهم، کلی و مطلق است که حتی شما می‌توانید طبق این متن خواسته‌های خود را محقق کنید، مشروط به یک‌سری تغییرات در اجرای برجام ازسوی طرف مقابل که مستقیما به خواسته‌های شما اصابت می‌کند.