علیرضا یزدانی معتقد است مشکلی در قضاوت دیدار پرسپولیس و النصر وجود نداشت.

علیرضا یزدانی معتقد است مشکلی در قضاوت دیدار پرسپولیس و النصر وجود نداشت.