کارشناسان شبه خانواده شهرستان های غرب تهران آزمون دادند
کارشناسان شبه خانواده شهرستان های غرب تهران آزمون دادند
تهران- سومین نشست تخصصی فصلی کارشناسان شبه خانواده شهرستان های شهریار، شهرقدس، بهارستان، رباط کریم، ملارد و اسلام شهر برگزار شد.

به گزارش شهریاریها ،در این جلسه که با حضور کارشناسان مسول شبه خانواده و کارشناسان استان برگزار شد، در ابتدای جلسه از همکاران آزمون «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» گرفته شده است.

در ادامه نشست، کارشناسان شهرستان ها گزارش عملکرد، چالش ها و راهکارهای خود برای پیشبرد فعالیت ها را ارائه دادند.

در پایان این نشست که در ستاد بهزیستی شمیرانات برگزار شد، جمع بندی توسط کارشناسان مسئول شبه خانواده استان در خصوص بررسی و اهداف آتی دفتر به شرکت کنندگان داده شد.