کارشناسان حقوقی مدیریت شهری شهریار زبده و کارآمد نیستند

شهریاریها: بهزاد درخشان عضو شورای اسلامی شهر شهریار با اشاره به لزوم جذب کارشناسان کارآمد و قوی در عرصه مدیریت شهری شهریار اظهار داشت:پرونده های حقوقی بسیاری با مبالغ سنگین چند میلیارد تومانی در جریان است که در چنین شرایطی نقش کارشناسان حقوقی بسیار تعیین کننده و حائز اهمیت است. وی افزود:متاسفانه کارشناسان حقوقی مدیریت […]

۱۹۱۲۳۴۲

شهریاریها: بهزاد درخشان عضو شورای اسلامی شهر شهریار با اشاره به لزوم جذب کارشناسان کارآمد و قوی در عرصه مدیریت شهری شهریار اظهار داشت:پرونده های حقوقی بسیاری با مبالغ سنگین چند میلیارد تومانی در جریان است که در چنین شرایطی نقش کارشناسان حقوقی بسیار تعیین کننده و حائز اهمیت است.

وی افزود:متاسفانه کارشناسان حقوقی مدیریت شهری شهریار آنچنان که باید زبده نیستند و ضعف در این بخش، شهرداری، مردم و شهر را متضرر می کند.

درخشان گفت:شورای شهر نباید به شورای شخص تبدیل شود و می طلبد یکسری چارچوب ها و مولفه های مشخصی تعریف شود که انتخاب و جذب افراد بر مبنای اصول و منطق محقق شود.

وی افزود:تنزل پیدا کردن مسائل شهری به مسائل شخصی زیبنده شورای شهر شهریار نیست و در صورت استمرار وضعیت موجود، شهرداری قادر نخواهد بود آنطور که باید از حق و حقوق شهر و شهروندان دفاع کند.

عضو شورای اسلامی شهر شهریار گفت:اگر در پرونده ای ۱۰ میلیارد تومانی، مدیریت شهری نتواند آنطور که باید از حق خود دفاع کند، ضرر و  خسارت سنگینی متحمل شده ایم که جبران آن دشوار است.

درخشان یادآور شد:چنین مسائلی نباید به موضوعات شخصی تنزل پیدا کند و باید ارجحیت و مصلحت شهر در اولویت اصلی قرار گیرد.

حمیدرضاگلدار