کارزاری علیه فیسبوک به راه افتاده است تا هرگونه درآمدزایی از تبلیغات در این پلتفرم را با تمرکز بر جلوگیری از نفرت‌پراکنی، تحریم ‌کند.

کارزار تحریم تبلیغات فیسبوک روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود

کارزاری علیه فیسبوک به راه افتاده است تا هرگونه درآمدزایی از تبلیغات در این پلتفرم را با تمرکز بر جلوگیری از نفرت‌پراکنی، تحریم ‌کند.