کارت واکسن برای حضور در سینماها اجباری می شود

 

 

کارت واکسن برای حضور در سینماها اجباری می شود