رکنا: رئیس کل سازمان نظام پرستاری، گفت: کارانه پرستاران از اول دی بر اساس قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری محاسبه و پرداخت می‌شود و حتما افزایش خواهد داشت. استخدام نیرو نیز با اولویت تبدیل وضعیت پرستاران پیگیری می‌شود و حتما برای اجرای فوق العاده خاص ر…

رکنا: رئیس کل سازمان نظام پرستاری، گفت: کارانه پرستاران از اول دی بر اساس قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری محاسبه و پرداخت می‌شود و حتما افزایش خواهد داشت. استخدام نیرو نیز با اولویت تبدیل وضعیت پرستاران پیگیری می‌شود و حتما برای اجرای فوق العاده خاص راهی پیدا می‌کنیم.