امیری برای بازگشت به ترکیب گروهی تیم پرسپولیس مشکلی ندارد.

امیری برای بازگشت به ترکیب گروهی تیم پرسپولیس مشکلی ندارد.