سخنگوی کاخ سفید از آمادگی واشنگتن برای کمک به تحقیقات درباره قتل خبرنگار زن فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست خبر داد.

سخنگوی کاخ سفید از آمادگی واشنگتن برای کمک به تحقیقات درباره قتل خبرنگار زن فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست خبر داد.