سرمربی سپاهان تاکید کرد: ابتدا تمایلی به حضور در ایران نداشتم چون این کشور را نمی شناختم.

سرمربی سپاهان تاکید کرد: ابتدا تمایلی به حضور در ایران نداشتم چون این کشور را نمی شناختم.