ژوبین علاقبند، مدیرعامل گروه اینترنتی ایران یا برند اسنپ، تنها تا پایان همین ماه در این شرکت باقی خواهد ماند و جای خود را به محمد خلج قاسم‌آبادی، از سهام‌داران اصلی گروه اسنپ خواهد داد.

ژوبین علاقه ‌بند تنها تا پایان ماه مدیرعامل اسنپ خواهد بود

ژوبین علاقبند، مدیرعامل گروه اینترنتی ایران یا برند اسنپ، تنها تا پایان همین ماه در این شرکت باقی خواهد ماند و جای خود را به محمد خلج قاسم‌آبادی، از سهام‌داران اصلی گروه اسنپ خواهد داد.